Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 11/2005

Działania proekologiczne w Grupie BOT


Wzrost znaczenia ochrony środowiska pozostaje ciągle jednym z głównych nurtów światowego rozwoju. Ochrona i utrzymanie bogactwa gatunkowego roślin i zwierząt oraz wprowadzanie nowych rozwiązań procesów ekologicznych to jedno z najważniejszych zadań ludzkości XXI wieku.Punktem zwrotnym działań proekologicznych stała się Konferencja Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", która odbyła się w czerwcu 1992 r. w Rio de Janeiro, nazwana "Szczytem Ziemi". Określiła ona zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska wszystkich narodów i warstw społecznych, podejmowanie działań proekologicznych na wszystkich poziomach lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym, wdrażanie nowego ładu gospodarczego opartego na zasadach trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Holding BOT jest największą grupą energetyczną w Polsce. W jej skład wchodzi sześć podmiotów: BOT Górnictwo i Energetyka SA, BOT Elektrownia Bełchatów SA, BOT Elektrownia Opole SA, BOT Elektrownia Turów SA, BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów SA oraz BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Turów SA. Spółka BOT Górnictwo i Energetyka SA posiada 69% akcji każdej ze spółek zależnych wchodzących w skład holdingu.
W grupie BOT pracuje 25 bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej 8035 MW, co stanowi 23% całkowitej mocy zainstalowanej w krajowym systemie energetycznym. Produkcja energii elektrycznej netto wynosi około 47 TWh/rok, co stanowi około 30% krajowej produkcji energii elektrycznej. Kopalnie w grupie BOT wydobywają węgiel brunatny na poziomie 46 mln ton/rok.

Elektrownie grupy BOT podlegają Dyrektywie IPPC, która stawia przedsiębiorstwa energetyczne przed nowym wyzwaniem, jakim jest konieczność zmniejszenia oddziaływania na środowisko naturalne. Wszystkie elektrownie w ramach Holdingu BOT posiadają Pozwolenia Zintegrowane, a zastosowane w nich najlepsze dostępne technologie gwarantują dotrzymywanie dopuszczalnych norm w zakresie ochrony środowiska zarówno polskich, jak i obowiązujących w Unii Europejskiej. Wszystkie posiadają również Zintegrowany System Zarządzania Jakością PN–EN ISO 9001, Środowiskiem PN–EN ISO 14001 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO PN–N 18001 w zakresie wytwarzania oraz sprzedaży energii elektrycznej i ciepła, usług remontowych, telekomunikacyjnych i zaopatrzeniowych, działań na rzecz ochrony środowiska, poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.
Możemy pochwalić się również tym, że BOT Elektrownia Opole SA, jako pierwsza firma na Opolszczyźnie, uzyskała wpis do wojewódzkiego rejestru organizacji spełniających wymogi europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS. Jest pierwszą firmą w Polsce, która uzyskała taki wpis do rejestru krajowego.
Generalnie strategia ekorozwoju w naszych firmach sprowadza się do tego, by zminimalizować ingerencję w środowisko.

Elektrownie Grupy BOT wyposażone są w automatyczne systemy pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Emisja NOx w porównaniu z rokiem 1989 r. została ograniczona o 60%. Aby spełnić wymagania emisyjne dotyczące tlenków siarki, we wszystkich elektrowniach Grupy BOT pracują instalacje odsiarczania. Stosowane technologie oczyszczania spalin to metoda mokra wapienno-gipsowa, metoda sucha oraz technologia pracy kotłów fluidalnych, gdzie ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających atmosferę następuje bezpośrednio w palenisku fluidalnym. Instalacje osiągają skuteczność odsiarczania na poziomie nawet 95-96%. Wielkość emisji dwutlenku węgla zależy przede wszystkim od rodzaju paliwa, sposobu jego spalania i efektywności przemiany. Wobec dużej zmienności parametrów węgla brunatnego, którym opalane są dwie elektrownie z Grupy BOT – BOT Elektrownia Turów i BOT Elektrownia Bełchatów, działania Holdingu w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla skupiają się na poprawie sprawności wytwarzania energii oraz obniżaniu energochłonności procesów wytwórczych. Przy obecnym stanie techniki jedynie ta metoda pozwala unikać niepotrzebnych emisji i jest ekonomicznie uzasadniona.

Każda z elektrowni ma na tym polu sukcesy. Zmodernizowana BOT Elektrownia Turów może pochwalić się sprawnością wytwarzania energii elektrycznej brutto na poziomie 41%, co jest porównywalne z podobnymi jednostkami w Unii Europejskiej.
Procesy modernizacji zostały zaplanowane w sposób zapewniający spełnienie warunków utrzymania ciągłości produkcji oraz finansowania ze szczególnym uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska na każdym z etapów. Wszystkie działania ograniczające emisję CO2 skupiły się przede wszystkim na podnoszeniu sprawności wytwarzania i obniżeniu energochłonności procesu produkcyjnego.
Porównując rodzaj paliwa i zastosowaną technologię spalania, Elektrownie Grupy BOT mają najniższe wskaźniki emisyjności dwutlenku węgla w kraju. Za sprawą zrealizowanych działań, BOT najefektywniej wykorzystuje bogactwo, jakim jest węgiel, optymalnie ograniczając emisję dwutlenku węgla z procesu produkcji energii elektrycznej.

Wszystkie elektrownie Grupy BOT posiadają również rozbudowane systemy oczyszczania powstających w nich ścieków przemysłowych np. w BOT Elektrowni Turów parametry oczyszczonych ścieków są dużo niższe niż wymagania normatywne. W wielu procesach stosowany jest zamknięty obieg wody.
Każda z elektrowni Grupy BOT zaangażowana jest w program gospodarczego wykorzystania produktów paleniskowych. Odpady paleniskowe, głownie popiół i żużel są wykorzystywane miedzy innymi jako dodatek w produkcji materiałów budowlanych i w drogownictwie. Popiół - dzięki swym właściwościom - wykorzystywany jest jako surowiec do produkcji betonów komórkowych, a nawet jest częściowo eksportowany do Niemiec. Nieustannie prowadzone są poszukiwania nowych rynków zbytu. Część jest wykorzystywana do rekultywacji nieczynnych wyrobisk poeksploatacyjnych kopalni.

Produktem ubocznym funkcjonowania instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą jest gips. Ze względu na bardzo dobre parametry fizykochemiczne, gips wykorzystywany jest do produkcji płyt kartonowo-gipsowych. Gips odbierany jest również przez producentów gipsu budowlanego, spoiw i tynków gipsowych, bloczków gipsowych oraz przez polskie cementownie.
Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w kopalniach grupy BOT stawiana jest na równi ze strategicznymi działaniami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu górniczego. Prawie wszystkie zagadnienia proekologiczne są realizowane z wyprzedzeniem lub na bieżąco; dzięki temu można przynajmniej ograniczyć rozmiar skutków eksploatacji.

Również wieloletnie doświadczenia i wdrażanie nowych, przyjaznych środowisku technologii pozwalają ograniczyć skutki działalności górniczej. Zwałowiska zewnętrzne Grupy BOT zajmują obecnie obszar o łącznej powierzchni ok. 3700 ha. Do najistotniejszych działań na rzecz ochrony środowiska w kopalniach węgla brunatnego możemy zaliczyć rekultywację terenów pogórniczych. Składa się na nią zespół przedsięwzięć, których celem jest przywrócenie terenom zdegradowanym działalnością górniczą walorów użytkowych i przyrodniczych. Obiekty są rekultywowane dla leśnego kierunku zagospodarowania, a następnie przekazywane Lasom Państwowym. Dotychczas przekazano do zagospodarowania około 3200 ha terenów zwałowisk zewnętrznych.

Powyższe działania grupy BOT w zakresie ochrony środowiska naturalnego zaowocowały przyznaniem szeregu nagród i wyróżnień. BOT Elektrownia Bełchatów S.A., BOT Elektrownia Opole S.A., BOT Elektrownia Turów S.A. i BOT KWB Bełchatów otrzymały tytuł „Firma Przyjazna Środowisku”, tytuł „Mecenasa Polskiej Ekologii” przyznano BOT Elektrownia Opole S.A. oraz BOT Elektrowni Turów S.A.
Za opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymogami określonymi w normie ISO 14001BOT Elektrownia Bełchatów S.A. i BOT Elektrownia Opole S.A. zostały wpisane na listę Panteon Polskiej Ekologii. BOT Elektrowni Opole S.A., przyznano Laur Białego Tygrysa za „Wytwarzanie energii elektrycznej ze wspólnego spalania węgla kamiennego i biomasy”.
Z kolei BOT KWB Turów S.A. otrzymała w konkursie EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii wyróżnienie w kategorii: „Gospodarka odpadami, rekultywacja terenów” za realizację zadania pn. „Rekultywacja terenów zdegradowanych”.


Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator