Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 03/2005

Electrabel: Połowa energii sprzedana poza Belgią


W 2004 sprzedaż energii elektrycznej przez Electrabel wyniosła 145,1 TWh, co oznacza wzrost o 5,7% w porównaniu do roku 2003. 56% sprzedano w krajach Beneluksu, 9% we Francji, Włoszech i Półwyspie Iberyjskim oraz 13% - w Polsce, Niemczech i na Węgrzech. Pozostałe 22% zostało sprzedane na rynku hurtowym (trading).

Biorąc pod uwagę sprzedaż przez podmioty skonsolidowane, w których Electrabel posiada znaczący udział – np. CNR – łączny wolumen sprzedaży wynosi 155 TWh, z których 51% sprzedaży zrealizowano poza Belgią. Potwierdza to status Electrabel jako prawdziwie europejskiego operatora. Cel podwojenia wolumenu sprzedaży z roku 1999 w okresie 2000-2004 został znacznie przekroczony.
Na rynku belgijskim, obecnie otwartym w 90%, firma zanotowała drobny spadek sprzedaży energii elektrycznej (-2,3%), podczas gdy całkowita konsumpcja energii elektrycznej w Belgii wzrosła o 2% w 2004 r.

Z całkowitej sprzedaży w Belgii, 83% zrealizowano na wolnym rynku, a tylko 17% na rynku regulowanym.
Pod koniec 2004, Zarząd Electrabela wyznaczył strategiczne wytyczne na lata 2005-2009. Celem Spółki jest poprawienie udziału w rynku europejskim. Wartościowo Electrabel pragnie podnieść sprzedaż energii elektrycznej do 200 TWh oraz ustala dla siebie cel zwiększenia zdolności wytwórczych do 35.000 MW do końca założonego okresu. Dlatego też Electrabel planuje inwestycje w nowe projekty w obszarze wytwarzania:

W krajach Beneluksu Electrabel odda do eksploatacji elektrownię Zandvliet (385 MW) – we współpracy z RWE – w sierpniu 2005. Podjęto też decyzję o zainwestowaniu 100 milionów euro w podniesienie okresu żywotności pięciu elektrowni w Holandii.
W celu wzmocnienia swej pozycji na francuskim rynku energetycznym, Electrabel zamierza podnieść swój udział w Compagnie Nationale du Rhone i podniesie swój udział w Societe Hydro-Electrique du Midi do 80%.

We Włoszech Electrabel planuje podwojenie swych dostępnych możliwości wytwórczych (+1260 MW) - oddanie do eksploatacji CCGT (bloku parowo-gazowego) o mocy 370 MW w 2005 jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Dodatkowo, spółka planuje budowę dwóch nowych elektrowni, każda o mocy 370 MW; Roselectra, nad która prace zostały już rozpoczęte oraz Leini, dla której Electrabel uzyskał już wszystkie niezbędne pozwolenia. Elektrownie Tirreno są poddawane re-poweringowi, który podniesie ich moc o 150 MW.

Na Półwyspie Iberyjskim Electrabel buduje elektrownię Castelnou (760 MW), oraz otrzymał już pozwolenie z zakresu ochrony środowiska dla Morata de Tajuna (1200 MW), która została wydana pod koniec lutego 2005 przez hiszpańskie Ministerstwo Ochrony Środowiska.
Polityka inwestycyjna Electrabela zostawia dużo miejsca dla odnawialnych źródeł energii np. budowa farmy wiatrowej (80 MW) w Fafe, Portugalia, współspalanie biomasy w Belgii i w Holandii, a także budowa kilku farm wiatrowych.

W tej samej perspektywie europejskiej, Electrabel rozwija swą działalność komercyjną. Przede wszystkim spółka w pełni korzysta z elastyczności swego portfela poprzez prowadzenie arbitrażu pomiędzy handlem hurtowym a sprzedażą do klientów końcowych. Co więcej każdy z segmentów bazy Electrabel – przemysł ciężki, klienci biznesowi czy gospodarstwa domowe – korzysta ze specjalnego podejścia do nich. W tym zakresie Electrabel jest wierny złotej zasadzie, mianowicie oferując praktyczne rozwiązania oparte na specyficznych zapotrzebowaniach klientów na energię.

Na poziomie europejskim coraz większa liczba klientów zdaje sobie sprawę, że zakupy energii na większą skalę oferują korzyści. Electrabel osiąga zyski bazując na tej potrzebie oraz powstających możliwościach sprzedaży. Obecnie Electrabel ma 47 dużych klientów przemysłowych, którym dostarcza energię do dwóch lub więcej lokalizacji (zakładów) – łącznie 18 TWh.

Od chwili jego pełnego otwarcia na konkurencję, flamandzki rynek energetyczny wykazuje prawdziwy dynamizm.
W 2004, Electrabel zmierzył się z agresywną konkurencją i rozwinął wysoce efektywną politykę sprzedażową. Na rynku energetycznym gospodarstw domowych ponad 50% klientów wybrało dostawcę w ciągu 20 miesięcy od jego otwarcia. Z tej ilości prawie 8 na 10 wybrało Electrabel, potwierdzając tym samym, że działania marketingowe Electrabel mają dobre podstawy. Podobny dynamizm można było zaobserwować na rynku gazu ziemnego.

Na początku 2005 roku udział Electrabel we wtórnym rynku flamandzkim wynosił 70% dla energii elektrycznej i 77% dla gazu ziemnego.
Ważne zmiany miały miejsce w przypadku rynku zdolności wytwórczych w Belgii. Konkurenci Electrabela posiadali dostęp do ponad 25% dostępnych urządzeń wytwórczych w Belgii pod koniec 2004 roku. SPE i EDF mający własne zdolności oraz dostęp, jak wszystkie inne zainteresowane strony, do udziału w aukcjach organizowanych przez Electrabel, których przedmiotem jest wirtualna zdolność elektrowni.
Od 1990 Electrabel ograniczył emisje CO2 ze swoich urządzeń wytwórczych o 17% na kWh. Ponad 36% urządzeń wytwórczych Electrabel nie emituje w ogóle CO2. Energia odnawialna – ponad 4 000 MW, tj. 15% urządzeń wytwórczych Electrabel – stanowi ponad 14% produkcji wolnej od CO2 a energia jądrowa - 22%.

Podsumowanie wyników skonsolidowanych.
W razie braku innego określenia kwoty podano w milionach Euro(1)W tym udział Grupy w podatkach spółek skonsolidowanych metodą kapitałową, tj. 25 milionów Euro w 2004 i 64 miliony Euro w 2003.
(2)Po przydzieleniu różnych opłat podatkowych wg tych elementów w wyniku, z którymi wiążą się te opłaty.
(3)EBIT = wynik przed oprocentowaniem i opodatkowaniem, tj. wynik operacyjny plus dywidendy otrzymane ze spółek nieskonsolidowanych, wraz z naszym udziałem w wynikach spółek skonsolidowanych metodą kapitałową
(4)EBITDA = EBIT przed amortyzacją, rezerwy amortyzacyjne i kwoty umorzone.
(5)Cash flow = wynik netto przed amortyzacją, założenia, kwoty umorzone, zyski i straty kapitałowe.
W oparciu o ilość akcji dających uprawnienie do dywidendy za każdy okres, wynoszącej 54 697 196 w 2003 i 54 878 197 w 2004.

Zakres konsolidacji
W następstwie zakupu dodatkowych akcji, ilość akcji w CNR (Compagnie Nationale du Rhône), w którym Grupa uzyskała 47.88 % akcji w okresie czerwiec – grudzień 2003, udział Electrabel w CNR wzrósł do 49.95 % w 2004, dając tym samym Grupie prawo do 48.08 % głosów.

Obrót
Obrót Grupy wyniósł 12 148 mln Euro w 2004, co stanowiło 12% wzrost w porównaniu z rokiem 2003. Analiza wygląda następująco:


(1)Dostawy do pewnych klientów zagranicznych (dystrybutorzy w Holandii) powinny być obecnie zawarte w pozycji “obrót hurtowy energią elektryczną I paliwami”. Sprzedaż za rok 2003 została przeszacowana o 93 miliony Euro dla umożliwienia porównania.
(2)Głównie w imieniu operatorów systemu przesyłowego w Belgii.

Energia elektryczna
Obrót w Belgii wzrósł o 745 milionów euro (+19.4%). Przede wszystkim wynika to ze stopniowej deregulacji rynku: obrót Electrabel obejmuje sprzedaż segmentom rynku otwartego (gospodarstwa domowe i inni klienci), którzy stopniowo od roku 2002 zmienili dostawców energii elektrycznej na dystrybutorów (spółki gminne/miejskie). Zmiana ta nie jest uwidoczniona w wyniku operacyjnym, ponieważ koszty związane z marketingiem dotyczącym tej sprzedaży nie są już przerzucane na miejskie/gminne spółki dystrybucyjne. W Holandii i Wielkim Księstwie Luksemburg, obrót utrzymał się na niezmienionym poziomie pomimo spadku sprzedaży (o 0.5 TWh).
Jeśli pominie się zmiany kursu wymiany walut, wzrost obrotu poza krajami Beneluksu wyniósł 4.7%.

Gaz ziemny
Obrót znacząco się zwiększył, ponieważ, jak w przypadku rynku energii elektrycznej, Electrabel dostarcza go bezpośrednio do uwolnionych klientów końcowych, bez pośrednictwa mieszanych spółek gminnych/miejskich. Obniżająca się średnia cena za importowany gaz w pierwszych trzech kwartałach roku w pewnym sensie zamortyzowała ten efekt.

Bieżące wyniki
Bieżący wynik (100%) wynosi 1 443 miliony euro. Po uwzględnieniu podatków, wynik bieżący netto wynosi 1133 miliony euro, wzrost o 13,4% w porównaniu z 2003 rokiem.
Wynik bieżący z działalności w krajach Beneluksu wzrósł o 139 milionów euro (+11.8%), w wyniku ogólnego wzrostu cen energii elektrycznej na rynkach, a także synergii i obniżek kosztów wynikających z wprowadzenia programów restrukturyzacyjnych i usprawniających.

Poza krajami Beneluksu wynik neto zwiększył się o 36 miliony euro w 2004 roku (+39.6%). Ta pozytywna zmiana spowodowana została przez zwiększone marże w Niemczech i przede wszystkim przez rozwój działalności we Włoszech i Francji.
Pod względem udziału Grupy, wynik bieżący netto wzrósł o 15.5% w 2004 roku do 1 019 milionów euro w porównaniu z 882 milionami euro w 2003. Udział mniejszościowy oprocentowania w wyniku bieżącym netto wynoszący 114 milionów euro spadł o 2.8% w porównaniu z rokiem 2003.

Przy uwzględnianiu nadzwyczajnego opodatkowania, wynik nadzwyczajny wynosi -74 miliony euro (100% udział Grupy) w porównaniu z 126 milionami euro (125 milionów euro udział Grupy) w roku 2003. Zmiany narzucone ustawą z 11 kwietnia 2003 o zamówieniach publicznych dla wyłączenia z działalności elektrowni nuklearnych i zarządzanie radioaktywnymi paliwami, czego wynikiem była opłata nadzwyczajna, częściowo skompensowana przez uwolnienie nadwyżek z portfela.
Pozostały wynik nadzwyczajny netto głównie składa się ze zmian aktywów i różnych założeń, a także wpływy zagadnień podatkowych na te różne elementy.

Wynik skonsolidowany
Uwzględniając wyżej przedstawione elementy nadzwyczajne, wynik netto (100%) dla 2004 roku spadł o 5.8% w 2004 roku do 1 059 milionów euro w porównaniu z 1 125 milionami euro w roku 2003. Wzrost w wysokości 175 milionów euro wyniku bieżącego jest właściwie więcej niż równoważone spadkiem w wyniku nadzwyczajnym (w dół o 224 miliony euro) z uwagi na wzrost podatków o 17 milionów euro. Dla udziału Grupy, skonsolidowany wynik netto spadł o 6.2% do 945 milionów euro w porównaniu z 1 007 milionami euro z zeszłego roku.

Perspektywy
Na uwolnionym rynku Beneluksu, Electrabel jest obecnie rozpoznawany jako wybitny gracz, zarówno w zakresie swego udziału rynkowego, jak i jakości swych usług. W Belgii, pozycja Grupy pozostaje i będzie pozostawać w wysokiej zależności od kontekstu, który jest niezmiernie złożony i niestabilny w zakresie instytucji i regulacji. Stopniowe pojawianie się prawdziwie europejskiego rynku energii elektrycznej jest źródłem nowych możliwości rozwoju, ale także dodatkowym czynnikiem ryzyka.
Electrabel jasno pokazał swą zdolność korzystania z takich możliwości przy jednoczesnym poszanowaniu ścisłych kryteriów zyskowności i pracując w kierunku długoterminowej wizji zrównoważonego rozwoju.

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator