Energetyka tradycyjna
  Energ. niekonwencjonalna
  Informatyka w energetyce
  Kraj w skrócie
   Świat w skrócie
REDAKCJA     PRENUMERATA     REKLAMA     WSPÓŁPRACA     ARCHIWUM

    SZUKAJ
   
    w powyższe pole
    wpisz szukane słowo


 Aktualności

 

Informacje Numery Numer 09/2006

IT w... „gazie”


Akwizycja i archiwizacja danych pomiarowych, prognozowanie zapotrzebowania, bilansowanie, optymalizacja handlowa kontraktów, grafikowanie oraz nadzorowanie realizacji kontraktów czy rozliczenia kosztów wraz z fakturowaniem - to działania, jakie zapewniają oferowane produkty IT dla sektora gazowego.

Kształtujący się wciąż rynek gazu sprawia, że firmy oferujące rozwiązania informatyczne, nie zaniedbują swojej oferty dla klientów z tego sektora. Niezależnie jednak od kształtu rynku gazu, czyli zmian systemowych, każde przedsiębiorstwo gazownicze podejmuje we własnym zakresie działania zmierzające do obniżenia kosztów oraz poprawy jakości usług i działań. W tym kontekście np. system eSPIM_GAZ jest platformą bazodanową danych pomiarowych dla systemu prognozowania (np. PLANKTON_UR) i danych rozliczeniowych dla systemu wspomagania zarządzania klasy ERP (np. mySAP Business Suite) lub innego istniejącego systemu bilingowego (Winuel S.A.).

Tak dobrany zestaw umożliwia kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem gazowniczym, a w szczególności m.in. zarządzanie relacjami z klientami, prognozowanie i planowanie zapotrzebowania, rozliczenia ilościowe i wartościowe godzinowe, billing, fakturowanie i zarządzanie należnościami, monitorowanie stopnia wykonania zawartych planów handlowych.

Rzetelność w cenie

Jednak podstawą w większości informatyzowanych obszarów przedsiębiorstwa gazowniczego znajdują się zweryfikowane i rzetelnie przygotowane dane pomiarowe. Moduł - akwizycja i archiwizacja danych pomiarowych (Innsoft) umożliwia pozyskiwanie danych pomiarowych z układów pomiarowych, plików i baz danych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych technik teletransmisyjnych i sieciowych. To jednak nie koniec możliwości tego rozwiązania. Archiwizacja danych o przepływach i parametrach mediów energetycznych w relacyjnej bazie danych o charakterze hurtowni, udostępnianie danych pomiarowych z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik integracyjnych oraz automatyzacja i harmonogramowanie procesów pozyskiwania i udostępniania danych pomiarowych – to kolejne atuty modułu.

Każda ze spółek dystrybucyjnych gazu dysponuje obecnie dużą ilością danych pomiarowych, a ponadto musi też liczyć się z lawinowym przyrostem danych do przetwarzania. Pojawia się więc problem, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi zarządzać tak dużym zasobem danych. A to sprowadza się głównie do doboru systemu informatycznego oraz urządzeń pomiarowych (które dobrane być powinny ze względu na ich klasę dokładności, możliwość komunikacji czy synchronizacji danych) oraz dróg transmisji zapewniających niezawodną transmisję danych z układów pomiarowych do systemu informatycznego.

Systemem zapewniającym prawidłowe zarządzanie danymi pomiarowymi w warunkach rozliczeń dobowo-godzinowych jest system eSPIM_GAZ, który opracowany został w oparciu o doświadczenia z rynku energii elektrycznej i dostosowany do wymagań gazu. System zarządzając danymi pomiarowymi pozwala na pozyskiwanie danych do operatora OSP i przeprowadzenie z nim uzgodnień, bilansowanie obszarów sieciowych OSD, wyznaczanie bieżącego salda rozliczeniowego rynku gazu. Dane pomiarowe są wyznaczane pod kątem potrzeb monitorowania, rozliczeń i prognozowania. System umożliwia także obsługę TPA oraz odbiorców uprawnionych (Winuel S.A.)

Wybiegając w przyszłość

Skoro przedsiębiorstwo wie, jakie jest zapotrzebowanie na gaz, teraz musi umieć planować na przyszłość. Systemy: gasLUXpro (TT), Plankton_UR (Winuel S.A.), moduł – prognozowanie (Innsoft)) – to przykładowe systemy handlowe z modułem prognozowania.

Wykonywanie prognoz zapotrzebowania na gaz oraz ceny medium przy użyciu algorytmów statystycznych, sieci neuronowych i metod eksperckich, a także sporządzanie prognoz w dowolnych horyzontach czasowych z dowolnym okresem uśredniania, przy uwzględnieniu świąt stałych, ruchomych oraz definiowanych przez użytkownika dni specjalnych – to „czubek” możliwości wspomnianych systemów.

A idąc dalej... Uwzględnianie wpływu dowolnych czynników zewnętrznych (np. temperatura, zachmurzenie), dekompozycja i synteza definiowalnych obszarów prognozowania z przebiegami zdeterminowanymi np. planami poborów dużych odbiorców, analizę danych wejściowych i błędów prognoz za pomocą bogatego zestawu narzędzi analitycznych i edycyjnych. I jeszcze dalej... Tworzenie dowolnych typów modeli prognostycznych, zarządza modelami zapotrzebowania pozwalając na wybór najlepszego w zależności od sytuacji lub określonych przez użytkownika priorytetów, interfejs użytkownika w technologii WWW (możliwość pracy zdalnej). Jak widać, korzystanie z takich „dobrodziejstw” techniki z pewnością pozwoli na rozsądne planowanie i nie wyrzucanie pieniędzy w błoto.

Zarządzanie

Zarządzać, jak się okazuje, mogą nie tylko ludzie, ale i rozwiązania IT. Moduł - zarządzanie portfelem kontrahentów (Innsoft) pozwala na ewidencjonowanie i definiowanie dowolnych kontraktów związanych z Rynkiem Energii i Gazu, w tym m.in. kontraktów dwustronnych, giełdowych, krótko- i długoterminowych, z dostawą fizyczną lub na prawa majątkowe wraz z możliwością uwzględniania szerokiej gamy ograniczeń. Poza tym moduł ten umożliwia szybkie i dokładne bilansowanie handlowe portfela z wykorzystaniem metod optymalizacyjnych oraz uwzględnieniem parametrów technicznych i ekonomicznych, takich jak:

  • równomierności pokrycia krzywej zapotrzebowania,
  • maksymalizacji zysków, minimalizacji kosztów zakupu lub maksymalizacji przychodów ze sprzedaży,
  • ryzyka handlowego i operacyjnego.


Wymiana grafików kontraktów pomiędzy uczestnikami rynku w wielu istniejących na rynku formatach oraz kontrola i raportowanie bieżącej realizacji kontraktów, odchyleń od bieżącej pozycji kontraktowej i prognozowanego finansowego wyniku działań na rynku – zamykają listę możliwości modułu zarządzania portfelem kontrahentów.

Z kolei gasLUXcmg (zarządzanie kontraktami) firmy TT analizuje wykonalność danego kontraktu na tle zawartych kontraktów, archiwizuje dane historyczne o różnych kontraktach zawartych na Rynku Gazu, a także wspomaga negocjacje nowych kontraktów. Poza tym, zarządza informacją o przepustowości rurociągu i udostępnia interfejs użytkownika w technologii www, innymi słowy jest możliwość pracy zdalnej.

Natomiast inny moduł tego sytemu, mowa o gasLUXrisk (zarządzanie ryzykiem), ukazuje alternatywne sposoby osiągnięcia zysku, przedstawia ryzyko osiągnięcia pożądanego dochodu oraz płynności finansowej. Poza tym daje możliwość wprowadzenia warunków kontraktów terminowych oraz opcji, a także przedstawia miary wrażliwości opisujące wpływ czynników ryzyka na wartość instrumentów pochodnych

Papierkowa robota

Pora teraz przejść do bardziej przyziemnych możliwości systemów. System gasLUXcom (wymiana informacji na rynku gazu) firmyTransition Technologies, zapewnia wysyłanie i pozyskiwanie wszystkich wymaganych na Rynku Gazu dokumentów w formacie Edig@s, XML, tekstowym, a także wszechstronny dostęp uprawnionych grup użytkowników do danych bieżących i archiwalnych. Ponadto system umożliwia eksport/import danych do/z innych podsystemów informatycznych (szczególnie z systemu gasLUXnom) oraz prezentację danych pomiarowych, dokumentów i raporty w czytelnej formie

Z kolei moduł - rozliczenia i fakturowanie firmy Innsoft umożliwia definiowanie dowolnych typów rozliczeń taryfowych i dwustronnych, w tym rozliczeń przesyłu, odchyleń, bonifikat i upustów, generowanie i wydruk gotowych faktur oraz kontrolę kosztów w różnych obszarach działalności handlowej. Ponadto umożliwia przygotowanie danych rozliczeniowych oraz integrację z systemami finansowo-księgowymi i zarządzania przedsiębiorstwem. No cóż zatem systemy IT do rzeczy małych i wielkich są stworzone.

Jest z czego wybierać

GasLUXnom (archiwizacja nominacji) firmy TTw sposób łatwy i efektywny przygotowuje nominacje (dostęp do danych kontrahentów, technicznych, itp. z uzupełnianej bazy danych), kontroluje poprawność przygotowania nominacji, wysyła nominacje w postaci elektronicznej, a także nadzoruje proces potwierdzenia nominacji (ew. renominacji) przez Operatora.

Dowolne wydzielanie i hierarchizację obszarów bilansowania, definiowanie algorytmów algebraicznych i logicznych do wyznaczania wartości zbiorczych i uzupełniających oraz prezentację bilansów w postaci graficznej i tabelarycznej, z możliwością pełnego konfigurowania parametrów agregacji danych, typów obliczeń, filtrów czasowych oraz wyglądu, a także bezpośrednią integrację z pakietem biurowym MS-Office zapewnia moduł – bilansowanie (Innsoft)

Oblicza należność na podstawie rozliczenia ilości gazu oraz zadeklarowanych w kontrakcie cen, przygotowuje rozliczenia handlowe na okres wskazany przez użytkownika (godzinowy, miesięczny, kwartalny, roczny) oraz kontraktów lub ich grup – gasLUXrep (TT). Pozwala on również na tworzenie wykresów dla określonych przez użytkownika parametrów, posiada Generator Raportów i zapewnia możliwość pracy zdalnej).

W pigułce

Uogólniając zalety przedstawionych rozwiązań IT można stwierdzić, iż zapewniają one możliwość dostosowania systemu do wielkości zadania, a jednocześnie wszechstronną obsługę zagadnień i procesów związanych z uczestnictwem w Rynku Gazu.

Łatwa konfiguracja struktury systemu do zadań, komunikacja z wieloma innymi systemami (np. SCADA, WIRE, CSPR) oraz dostosowywanie funkcjonalności i parametrów systemu według bieżących potrzeb użytkowników – to kolejne ich plusy, dzięki którym łatwiej jest poruszać się przedsiębiorstwom w świecie gazu.

W praktyce

No cóż, kompleksowe systemy wspomagania działalności na rynku gazu mogą być bardzo pomocne w codziennym życiu przedsiębiorstw. Nic tak jednak nie przemawia, jak konkretne wdrożenie. Przytoczmy więc chociaż jedno.

Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. zdecydowała się na zainwestowanie w system prognozowania zapotrzebowania na gaz. Winuel SA . wdraża w centrali Spółki i czterech jednostkach terenowych rozwiązanie informatyczne umożliwiające prognozowanie zapotrzebowania na gaz w perspektywie krótko- i długoterminowej. MSG w ten sposób przygotowuje się do nowych warunków określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne. Zgodnie z wymogami przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliwgazowych ma obowiązek zaplanowania zapotrzebowania na gaz. W ramach umowy rozwiązanie zostanie zintegrowane z oprogramowaniem funkcjonującym w MSG, w szczególności z systemami teletechnicznymi SCADA i MAC. Wdrożenie ma się zakończyć w listopadzie 2006 r.

Zatem, czy rozwiązania IT dla sektora gazowego zrobią taką sama „karierę” jak te dla energetyki? Wszystko możliwe...

Dokończenie znajdziesz w wydaniu papierowym. Zamów prenumeratę miesięcznika ENERGIA GIGAWAT w cenie 108 zł za cały rok, 54 zł - za pół roku lub 27 zł - za kwartał. Możesz skorzystać z formularza, który znajdziesz tutaj

Zamów prenumeratę
 Reklama:

Komfortowe apartamenty
"business class"
w centrum Krakowa.
www.fineapartment.pl
PRACA   PRENUMERATA   REKLAMA   WSPÓŁPRACA   ARCHIWUM

Copyright (C) Gigawat Energia 2002
projekt strony i wykonanie: NSS Integrator